Krkonoše

21.06.2011

Vrchloly v Krkonoších …

  Nejvyšší hory v České republice Krkonoše to není samozřejmě jen Sněžka. To kouzelné panorama tvoří bezpočet horských vrcholů a nižších kopců, na nich horské lesy nebo louky a dole romantická údolí ozvučená hlukem horských bystřin a potoků.

  Každá hora časem dostala jakési své jméno, a to ne jen tak náhodně. Je zajímavé zjišťování, proč se ten vrchol nebo to místo jmenuje právě tak, jak je naspáno na turistické mapě. Běžná turistická literatura nám odpověď na takovéto otázky nedává, a tak s pomocí knížky o původu krkonošských názvů od autorky PhDr. Ivany Šmejdové Vám chceme přiblížit původ názvů alespoň těch nejvyšších horských vrcholů Krkonoš.

  Sněžka - Schneekoppe - 1602 m
  Je nejvyšší horou nejen v Krkonoších, ale i v České republice a současně jedním z hlavních symbolů těchto hor.
  Český název hory Sněžka se poprvé objevuje až začátkem 19.století. Do této doby i Češi používali většinou názvu německého. Našli bychom i další varianty českého názvu - např. Sněžovka, Sněhovka anebo i doslovný překlad z němčiny „Sněhkopa".
  V němčině se pro tuto horu poměrně dlouho užívaly dva názvy. Kromě dnes užívaného „Schneekoppe" to byl i název „Riesenkoppe" tedy „Obří hora" nebo „hora obrů"...
  Jedna z možných variant, proč se Krkonoše německy nazývají „Riesengebirge", vychází z toho, že právě tento původní název nejvyšší hory přešel následně na celé pohoří. Stejně tak jak tomu asi bylo s horským hřebenem Krkonoš v případě dnešní české varianty.
  Oba dnešní názvy - český i německý - v sobě nesou jedno společné a to je slovo sníh.
  Velká řada návštěvníků našich hor, zvláště potom Němci, si celkem potom oprávněně myslí, že v zimním období je na vrcholu Sněžky hodně sněhu. A ono tomu tak ve skutečnosti není. Vrchol hory je vysoký a především značně otevřený působení silných větrů, které nový sníh odnášejí do údolí, takže i když se tato hora z dálky jeví po celou zimu jako bílá, je na jejím vrcholu sněhu poměrně málo. Spíše se jedná o led „pocukrovaný" sněhem.

  Luční hora - Hochwiesenberg - 1555 m
  I když se jedná o druhý nejvyšší vrchol Krkonoš, tak se v terénu dost výrazně neprojevuje a je tedy snadno i přehlédnutelný. Z východní strany ho překrývá jen o jeden metr nižší Studniční hora a od západu zase Železná hora, která je sice nižší, ale je hlavní dominantou v samém konci údolí Svatého Petra a do značné míry s Luční horou i splývá. Takže i když je Luční hora druhá nejvyšší, tak je současně i horou nenápadnou.
  Dnešní český název je překladem původního názvu německého a ten byl nejspíše odvozen od názvu nedaleké Luční boudy anebo také od horských luk a pastvin kolem ní.
  Vrchol této hory není přístupný, neboť na něj nevede žádná ze značených turistických cest.

  Studniční hora - Brunnberg - 1554 m
  Tato třetí nejvyšší hora v Krkonoších tvoří společně se Sněžkou známé údolí tzv. „Obří důl" a je tedy hodně častým motivem fotografií z těchto hor.
  Její český název existuje až od roku 1952 a stejně jako u většiny místních názvů, je překladem z původního německého názvu „Brunnberg", který kromě slova „Berg" = česky hora obsahuje ještě slovo „Brunn / Brunnen", což znamená česky pramen, studna. Z toho vyplývá, že se jedná o horu s pramenem, nebo o horu, ze které stéká dolu potok, či řeka - v tomto případě řeka Úpa.
  Na jižním svahu této hory se nachází pozoruhodné místo, nazývané také „Mapa republiky", kde se v zimním období nahromadí vlivem větrů hodně velká vrstva sněhu, která se tam udrží vždy až do začátku letního období. Svým tvarem přitom hodně připomíná tvar naší republiky.

   

  Vysoké kolo - Hohes Rad - 1509 m
  Je to poslední horský vrchol v Krkonoších s nadmořskou výškou nad 1500 m a je současně nejvyšším vrcholem v západní části tohoto pohoří.
  I v tomto případě vychází dnešní český název z překladu z němčiny, kde slovo „Hoch" znamená výsoký a „Rad" potom kolo. Vrchol této hory má skutečně okrouhlou (hřibovitou) podobu a vyčnívá asi 80 m nad ostatním terénem.
  Existuje ještě jedna varianta původu názvu, která však je již méně pravděpodobná. A sice, že nedaleko od vrcholu v údolí říčky „Pudlavy" se kdysi nacházelo velké vodní kolo, které pohánělo čerpací zařízení na vodu z místního důlního díla. Ale nenašel se jediný doklad o tom, že se právě v těchto místech dolovalo.
  Český název se poprvé objevuje v roce 1846, ale zpočátku měla tato hora i řadu jiných hodně podobných názvů - např. „Velkolo", „Veliké kolo", „Kolésko" nebo „Kolouš"...atd.
  Současný český název patrně ovlivnil K.Kořistka, jehož krkonošské názvosloví bylo převzato do první větší české turistické příručky o těchto horách.

   

  Jen tyto tři horské vrcholy v Krkonoších dosahují nadmořské výšky nad 1500 m. Těch s výškou od 1400 do 1500 m je již celkem 8. Uvedu zde však některé z nich, hlavně ty, které jsou při běžných výletech se skupinami vidět, tedy jsou aktuální a je někdy potřeba je pojmenovat a něco k tomu případně povědět.

  Violík - Veilchen Spitze - 1472 m
  Nachází se přímo na státní hranici s Polskem, severně od pramene Labe. Je tedy při návštěvě tohoto místa celkem nepřehlédnutelný.
  I zde byl základem českého pojmenování překlad původního německého názvu.
  Ten se skládá ze dvou slov „das Veilchen" = fialka a „die Spitze" = ostrý vrchol, špička... Jeho tvar skutečně připomíná špičatou horu a podnět pro pojmenování dala také jistá tmavofialová horská řasa, která roste na balvanech a kamenech, a po dešti, když vysvitne slunce, tak dokonce údajně voní jako fialky.

   

  Malý Šišák - Kleine Sturmhaube - 1440 m Je to poměrně nápadná hora, která se nachází východním směrem nad Špindlerovou boudou, přímo u hranice s Polskem. Není známo, jak vlastně vznikl dnešní český název - patrně velkým zkomolením původního německého názvu „Sturmhaube" = foneticky „šturmhaube".

  A pokud bychom pátrali po původu vzniku toho německého názvu, tak se nabízejí dvě varianty vysvětlení.
  Část názvu - slovo „Sturm" znamená česky bouře, vichr, ale také třeba vojenský útok - a německé slovo „Haube" zase přilba, čepec. Takže buď název hory vznikl tím, že vrchol připomínal svým tvarem vojenskou přilbu anebo spíše tím, že na vrcholu se často objevoval „čepec" z mraků, ze kterého se pak obvykle strhla bouře.
  Ještě jedna zajímavost se váže k tomuto vrcholu. V Krkonoších existuje i vrchol s názvem „Velký Šišák" (Grosse Sturmhaube). Nachází se východně, v těsné blízkosti vrcholu Vysoké kolo a má výšku 1424 m a je tedy o 16 m nižší než Malý Šišák.

   

  Kotel - Kesselberg - 1435 m
  Je to jedna z výrazných dominant panoramatu západních Krkonoš. Dalo by se říct, že zde do určité míry nahrazuje Sněžku, která se nachází až téměř u východního konce tohoto pohoří. Nachází se východním směrem od horské obce Rokytnice nad Jizerou.
  Český název je zde opět překladem původního německého názvu „der Kessel". Česky se tato hora nazývala také „Kokrháč" - od slova kokrhat. Vysvětluje se to tím, že je situován na východní straně obce a když slunce ráno se objevovalo nad ním, tak se ozývaly hlasy místních kohoutů. Ale již delší dobu se tento název nepoužívá. Původ německého názvu je spatřován v tom, že tvar hory připomíná kotel, ovšem obrácený dnem vzhůru.
  I Němci pro tuto horu někdy i druhý název a sice „Rochlitzer Schneeberg" česky potom by to znamenalo „Rokytnická sněhová hora", případně „Rokytnický Sněžník", a to proto, že se na ní dlouho do pozdního jara drží sníh.

  Krkonoš - Krkonosch - 1411 m
  Velice zajímavá hora, která se nachází jižním směrem od údolí „Labský důl" a která vlastně dala vzniknout názvu celého pohoří Krkonoše.
  Poprvé se o něm zmiňuje listina o rozdělení panství Štěpanice z roku 1492. První část názvu pochází údajně ze staroslovanského názvu pro kleč/kosodřevinu - tedy „krak" nebo někdy i „krk". Druhá část tohoto názvu je odvozena od slovesa „nosit" a vysvětluje se to tím, že odjakživa zde ve vyšších horských partiích rostla hojně kosodřevina. Již od roku 1601 potom přechází název této hory v množném čísle na celé pohoří.
  Zajímavostí zde rovněž je, že Němci převzali tento český název a horu nazývali úplně stejně, což je v tomto směru výjimka, neboť u absolutní části místních názvů tomu bylo naopak, takže Češi používali pro svůj název překlad z němčiny. Dokonce se zde objevil i pokus přeložit název této hory doslovně do němčiny, ale název „Halsträger" se vůbec neujal. Zato za druhé světové války se Němcům název českého původu nelíbil a této hoře se tehdy říkalo „Goldehöhe" - Zlaté návrší. Tento název však patřil a dodnes patří jinému místu s výškou 1330 m, je to místo s mohylou Hanče a Vrbaty.

  Růžová hora - Rosenberg - 1390 m
  I v tomto případě český název vychází z překladu původního německého názvu „Rosenberg". Zatím se ale nepodařilo zjistit proč vlastně tato hora dostala právě tento název.
  Jedna z celé řady domněnek vychází z toho, že základem by mohl být německo-bavorský výraz „die Rusl" - což znamená v té „úřední" němčině „die Rinne" aa česky potom „rýha, žlab, nebo také strouha".
  A tak asi z původního německého názvu „Ruslberg" mohl časem vzniknout „Rosenberg" a jeho překladem do češtiny „Růžová hora".

  Lysá hora - Kahle Berg - 1344 m
  Tato hora se společně s horou Kotel vypíná nad obcí Rokytnice nad Jizerou a vedou z ní dolu sjezdové tratě místního lyžařského areálu.
  Český název je překladem původního německého názvu, kde slovo „kahl" znamená lysý, holý a slovo „der Berg" potom horu.
  Vrchollo této hory nikdy nebyl zalesněn a ani kosodřevina na něm moc nerostla, takže působil holým dojmem a od toho vznikl jeho dnešní název.


  Kozí hřbety - Ziegenrücken - 1320-1420 m
  Jedná se o patrně nejznámější horský hřeben v Krkonoších, tvořící severní stranu údolí Sv.Petra ve Špindlerově Mlýně. Český název je překladem původního německého názvu a ten vznikl tím, že se nápadně podobá pohublému hřbetu tohoto zde dříve velmi běžného domácího zvířete.

  Stoh - Heuschober - 1315 m
  Jedná se o jeden z dominantních vrcholů na jižní straně údolí Sv.Petra ve Špindlerově Mlýně. I v tomto případě se jedná o překlad z němčiny. Svým tvarem údajně připomínal velkou kupu sena - což se německy řekne „Heuschober" a samotné slovo „der Schober" pak česky znamená stoh.

  Černá hora - Schwarzenberg - 1299 m
  Tato celkem nápadná hora s televizním a radiovým vysílačem na svém vrcholu se nachází severně nad Janskými Lázněmi a byla pojmenována podle hustého jehličnatého porostu, který jí dával temný a chmurný ráz. Český název je potom překladem z němčiny.

  Světlá hora - Lichte Höhe - 1244 m
  Je druhou horou, tvořící severní část údolí, kde se nacházejí Janské Lázně, ale z druhé strany i tvoří údolí řeky Úpa s obcemi Velká Úpa a Horní Maršov.
  Svého času byl údajně její vrchol silně odlesněn a nepůsobil tak temně jako sousední Černá hora. Dostal tedy název „Světlá hora".

  Čertova hora - Teufelsberg - 1020 m

  Jedná se sice o nevysoký a přesto dominantní vrchol v obci Harrachov - známý nyní především tím, že se zde nacházejí jediné skokanské můstky v Krkonoších a jeden z nich patří i těm největším na světě.
  I v tomto případě český název vznikl překladem původního německého názvu, kde slovo „der Teufel" znamená čert.
  Toto místo bylo kdysi označováno jako strašidelné, obývané nadpřirozenými bytostmi a to především čerty.
  V Krkonoších se takto s „čerty" můžeme setkat i na dalších místech. Máme zde Čertovu louku, Čertovu rokli, Čertovu stráň, Čertův Důl a Čertův hřeben.

  Přední Žalý - Vorderer Heidelberg -1019 m
  Tento vrchol najdeme severozápadně od města Vrchlabí, kterému zde dělá takovou hezkou horskou kulisu. Český název vznikl patrně od slovesa „žnout" - místní horalé sem totiž chodili a na pasekách a lesních mýtinách vyžínali trávu pro svůj dobytek.
  Naproti tomu německý název vznikl úplně jinak - a sice odvozením od slova „die Heide", což česky znamená pláň nebo i vřesoviště. Nabízí se zde však i další možná varianta, a sice že název vznikl od slova „Heidelbeere", což česky znamená borůvka a ty tam v lese skutečně hojně rostou.
  Jen na doplnění - za tímto s nejstarší rozhlednou z roku 1892 se nachází ještě tzv. „Zadní Žalý" a ten je o něco vyšší, má 1036 m.

  Další zajímavé informace o původu názvů míst v Krkonoších je možné najít v knize „Malý slovník krkonošských názvů" do PhDr.Ivany Šmejdové, kterou v roce 2001 vydalo nakladatelství Olympia-Praha a ze které bylo pro tento text čerpáno.

  zpět

   

  Novinky z Krkonoš a okolí

  Cestujete rádi do Krkonoš a chcete mít pravidelně informace o akcích a událostech v Krkonoších na e-mailu?

  Ubytování

  Ubytování v Krkonoších

  kompletní nabídka ubytovacích zařízení

  Wellness hotel SVORNOST,

  Harrachov

  Wellness hotel SVORNOST

  745 KčOsoba se snídaní ve...

  Chata NA ŠPICI,

  Benecko

  Chata NA ŠPICI

  1 580 KčDvoulůžkový pokoj s polopenzí

  Penzion BORŮVKA,

  Špindlerův Mlýn

  Penzion BORŮVKA

  670 KčLůžko se snídaní

  Wellness Hotel ASTRA,

  Špindlerův Mlýn

  Wellness Hotel ASTRA

  1 600 KčJednolůžkový pokoj s polopenzí...

  Interhotel MONTANA,

  Špindlerův Mlýn

  Interhotel MONTANA

  915 KčJednolůžkový pokoj se snídaní

  Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel ŠPINDLEROVA BOUDA

  960 KčJednolůžkový pokoj se snídaní...

  Lázeňský hotel TERRA Superior,

  Janské Lázně

  Lázeňský hotel TERRA Superior

  1 200 KčLůžko se snídaní ve...

  Hotel OLYMPIE,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel OLYMPIE

  980 KčLůžko se snídaní ve...

  Hotel PYTLOUN,

  Harrachov

  Hotel PYTLOUN

  730 KčLůžko se snídaní ve...

  Hotel AURUM,

  Černý Důl

  Hotel AURUM

  1 490 KčJednolůžkový pokoj se snídaní

  OREA Resort SKLÁŘ,

  Harrachov

  OREA Resort SKLÁŘ

  2 900 KčDvoulůžkový pokoj DeLuxe se...

  OREA RESORT HORAL,

  Špindlerův Mlýn

  OREA RESORT HORAL

  3 200 KčDvoulůžkový pokoj DeLuxe se...

  Apartmány BENECKO,

  Benecko

  Apartmány BENECKO

  16 500 KčApartmán 2 bez stravy (2+2...

  Hotel CLARION Špindlerův Mlýn,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel CLARION Špindlerův Mlýn

  1 790 KčJednolůžkový pokoj s...

  Horský pension ALENKA,

  Špindlerův Mlýn

  Horský pension ALENKA

  650 KčLůžko se snídaní ve...

  Sport hotel POMI,

  Harrachov

  Sport hotel POMI

  700 KčLůžko se snídaní

  Hotel DIANA,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel DIANA

  840 KčLůžko se snídaní

  Apartmány ALICE,

  Harrachov

  Apartmány ALICE

  500 KčLůžko bez stravy v apartmánu

  Hotel LUČNÍ DŮM,

  Janské Lázně

  Hotel LUČNÍ DŮM

  680 KčOsoba se snídaní ve...

  Pension FAMILIA,

  Harrachov

  Pension FAMILIA

  500 KčOsoba bez stravy ve...

  Hotel HARRACHOV INN,

  Harrachov

  Hotel HARRACHOV INN

  830 KčLůžko s polopenzí ve...

  Hotel HORIZONT,

  Pec pod Sněžkou

  Hotel HORIZONT

  1 000 KčLůžko se snídaní ve...

  Hotel**** & Depandance** ALBIS,

  Vrchlabí

  Hotel**** & Depandance** ALBIS

  450 KčLůžko se snídaní ve...

  Sporthotel BOHEMIA,

  Rokytnice nad Jizerou

  Sporthotel BOHEMIA

  800 KčLůžko se snídaní

  Hotel KUBÁT,

  Benecko

  Hotel KUBÁT

  700 KčLůžko se snídaní ve...

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC,

  Harrachov

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC

  850 KčLůžko s polopenzí

  Hotel RÉVA,

  Janské Lázně

  Hotel RÉVA

  800 KčLůžko se snídaní ve...

  Hotel AQUA PARK,

  Špindlerův Mlýn

  Hotel AQUA PARK

  1 635 KčJednolůžkový pokoj se snídaní

  Parkhotel HARRACHOV,

  Harrachov

  Parkhotel HARRACHOV

  1 110 KčDvoulůžkový pokoj se snídaní...

  Wellness Hotel HARRACHOVKA,

  Harrachov

  Wellness Hotel HARRACHOVKA

  650 KčOsoba se snídaní ve...

   

  Krkonoše

  Výhodné balíčky

  kompletní nabídka balíčků

  Leden, na Svornost jedem

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Leden, na Svornost jedem

  Lyžování s příšerkami

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Lyžování s příšerkami

  Pohádková zima (4 noci)

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Pohádková zima (4 noci)

  Zimní Lyžovačka (8 dní / 7 nocí)

  SPA Hotel BÍLÝ HOŘEC ***, Harrachov

  Zimní Lyžovačka (8 dní / 7 nocí)

  Zimní pohlazení (5 nocí)

  Wellness hotel SVORNOST ***, Harrachov

  Zimní pohlazení (5 nocí)

  Zimní lyžovačka (8 dní / 7 nocí)

  Hotel FIT FUN ***, Harrachov

  Zimní lyžovačka (8 dní / 7 nocí)

   

  Hledat ubytování

  zobrazit VÝHODNÉ BALÍČKY

   

  Krkonoše - nejvyšší hory

  Krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice - hora Sněžka je nejvyšším bodem země. Krásná příroda a turistické služby na vysoké úrovni láká každoročně tisíce návštěvníků. V zimní sezóně jsou Krkonoše nejvyhledávanější oblastí v Čechách díky svým kvalitním a pestrým podmínkám pro sjezdové lyžování a rozsáhlé síti běžeckých tratí. Naopak v létě jsou Krkonoše oblíbeným cílem turistiky a cykloturistiky, v regionu naleznete desítky upravovaných a dobře značených cyklostezek. Po celý rok můžete využít výhodných nabídek wellness hotelů v Krkonoších. Informační zdroj Hory-Krkonoše.cz vám přináší turistické a další zajímavosti z Krkonoš.

   
  Hotel Svornost Harrachov HotelPension.cz Intours Wellness-Tip.cz